Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów wydarzeń Fundacji Fabryka Sztuki

§ 1
Postanowienia Ogólne

 

1.     Administratorem danych jest: Fundacja Fabryka Sztuki (zwana dalej „Fundacją”), ul. Św. Marcin 80/82 lok. 312, 61-809 Poznań, NIP: 7781461595, KRS: 0000321397

2.     Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia organizowane przez Fundację Fabryka Sztuki oraz szczególe zasady sprzedaży internetowej i zasady uczestnictwa słuchaczy w wydarzeniach.

3.     Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a.     „Wydarzeniu” – rozumie się przez to każdy koncert lub warsztaty lub bankiet lub festiwal lub kurs lub konkurs organizowany lub współorganizowany przez Fundację Fabryka Sztuki.

b.     „Speaking Concerts” – rozumie się przez to koncerty Fundacji Fabryka Sztuki, organizowane przez Fundację Fabryka Sztuki, w salach koncertowych należących do organizacji zewnętrznych, w których uczestniczą słuchacze. Wstęp na koncert jest możliwy na podstawie biletu lub zaproszenia.

c.     „Pocket Concerts” – rozumie się przez to koncerty Fundacji Fabryka Sztuki organizowane przez Fundację Fabryka Sztuki we współorganizacji z organizacjami zewnętrznymi. Koncerty realizowane są w szkołach, przedszkolach, domach kultury oraz innych podobnych placówkach publicznych i prywatnych. Regulamin wstępu na koncert określany jest przez współorganizatora wydarzenia, którym nie jest Fundacja Fabryka Sztuki.

d.     „Wydarzeniu zewnętrznym” – rozumie się przez to wydarzenia, w których Fundacja Fabryka Sztuki bierze udział jako współorganizator. Na wydarzeniach zewnętrznych obowiązuje regulamin organizatora głównego, który może się różnić od regulaminu Fundacji Fabryka Sztuki. Wyjątkiem są wydarzenia zewnętrzne biletowane przez Fundację Fabryka Sztuki, gdzie niniejszy regulamin jest w mocy na równi z regulaminem organizatora głównego.

e.     „Biletach” – rozumie się przez to dokument potwierdzający uprawnienie do wstępu na dane wydarzenie.

f.      „Zaproszeniu” – rozumie się przez to dokument potwierdzający uprawnienie do wstępu na dane wydarzenie wydawany przez Fundację Fabryka Sztuki wedle woli lub umów zobowiązujących Fundację.

g.     „Bileterii” – rozumie się przez to organizację zewnętrzną, zajmującą się sprzedażą biletów zakupionych od Fundacji Fabryka Sztuki. Bilety zakupione przez Bileterię są własnością Bileterii i podlegają jej wewnętrznemu regulaminowi sprzedaży oraz Polityki Prywatności.

4.     Ilekroć w regulaminie mowa jest o numerze telefonu Fundacji Fabryka Sztuki, oznacza to numer telefonu: 61 870 30 09.

5.     Ilekroć w regulaminie mowa jest o stornie internetowej Fundacji Fabryka Sztuki, oznacza to stronę internetową pod adresem: www.fabryka-sztuki.com.pl

6.     Ilekroć w regulaminie mowa jest o stornie biletowej Fundacji Fabryka Sztuki, oznacza to stronę internetową pod adresem: www.bilety.fabryka-sztuki.com.pl

 

 

§2
Rezerwacja i sprzedaż biletów

 

1.     Sprzedaż biletów indywidualnych prowadzona jest w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00. Ze względu na małą liczbę osób przebywających na stałe w siedzibie Fundacji zachęcamy do umówienia się wcześniej telefonicznie pod numerem telefonu Fundacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30 lub drogą mailową pod adresem email bilety@fabryka-sztuki.com.pl. Bilety opłacić można karta płatnicza lub gotówką lub przelewem tradycyjnym na konto Fundacji.

2.     Sprzedaż biletów indywidualnych może być prowadzona przy stoisku tymczasowym przed wydarzeniem Fundacji, w czasie przerwy oraz po wydarzeniu Fundacji. Sprzedaż biletów przy stoisku tymczasowym obejmuje jedynie wybrane przez organizatora wydarzenia. Płatność przy stoisku tymczasowym możliwa jest jedynie przy pomocy karty płatniczej.

3.     Sprzedaż biletów indywidualnych prowadzona jest przez stronę biletową Fundacji Fabryka Sztuki za pomocą technologii udostępnianej przez portal biletyna.pl.

Polityka prywatności serwisu biletyna.pl dostępna jest TUTAJ

Regulamin serwisu biletyna.pl dostępny jest TUTAJ

4.     Opłacenie biletów zakupionych przez stronę biletową możliwe jest w sposób przewidziany przez portal biletyna.pl. Wykonanie przelewu tradycyjnego na konto Fundacji nie jest równoznaczne z opłaceniem biletów zakupionych przez stronę biletową, lecz jest możliwe po kontakcie telefonicznym lub mailowym.

5.     Należy pamiętać, że od momentu wykonania przelewu do chwili jego zaksięgowania mija kilka godzin. W przypadku kupna biletów na mniej niż dwa dni robocze do dnia wydarzenia sprzedawca może wymagać wysłania potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres email.

6.     Sprzedaż biletów indywidualnych prowadzona jest przez zewnętrzne Bileterie. Fundacja Fabryka Sztuki nie odpowiada za ceny po których dana Bileteria sprzedaje bilety na wydarzenie. Regulamin sprzedaży oraz polityka prywatności Bileterii znajdują się na ich stronach internetowych. Fundacja nie ma dostępu do danych osobowych Klientów Bileterii, ani do informacji o zarezerwowanych przez Klienta biletach.

7.     Wszelkie problemy z zakupem lub zwrotem biletów na wydarzenia Fundacji realizowane przez zewnętrzne Bileterie powinny zostać rozstrzygnięte pomiędzy Bileterią a Kupującym.

8.     Opłacenie biletów zakupionych przez Bileterię możliwe jest jedynie w sposób przewidziany przez Bileterię. Wykonanie przelewu tradycyjnego na konto Fundacji NIE JEST opłaceniem biletów zakupionych przez Bileterię.

9.     W celu dokonania zakupu biletów niezbędne jest udzielenie następujących informacji:

a.     Data, godzina, tytuł koncertu

b.     Liczba biletów

c.     Nazwisko i imię

d.     Adres email (w przypadku zakupu w siedzibie fundacji nieobowiązkowe)

e.     Numer telefonu (pole nieobowiązkowe, zalecane)

10.  W przypadku, gdy kupujący chce otrzymać Fakturę VAT, konieczne jest uzupełnienie powyższych danych o dane osobowe, / nazwę firmy lub instytucji, na którą faktura ma być wystawiona, adres (nr budynku i lokalu, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz NIP. Chęć otrzymania faktury do paragony klient musi zgłosić sprzedawcy przed wystawieniem paragonu z kasy fiskalnej.

11.  W przypadku dokonania rezerwacji biletów osobiście w siedzibie Fundacji lub przez stronę biletową, bez jej opłacenia Kupujący ma możliwość opłacenia jej w ciągu 48 godzin. Po upływie tego czasu rezerwacja wygasa, a zarezerwowane miejsca wracają do puli biletów do zakupu.

12.  W celu rezerwacji biletów grupowych prosimy o kontakt drogą telefoniczną po numerem Fundacji lub poprzez wiadomość email na adres: bilety@fabryka-sztuki.com.pl. Termin potwierdzenia wykupu i ceny biletów ustalone zostaną indywidualnie z działem sprzedaży w zależności od rodzaju koncertu i wielkości zamówienia.

13.  Kupujący zobowiązany jest skontrolować bilety niezwłocznie po ich zakupieniu w zakresie, m.in. zgodności daty, godziny liczby oraz ceny.

14.  Po dokonaniu płatności Kupujący otrzyma swój bilet na podany wcześniej adres email lub w formie drukowanej. Bilet przesłany na adres email należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym z ekranem w wysokiej rozdzielczości i okazać bileterowi przy wejściu na wydarzenie.

15.  Fundacja Fabryka Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za bilety dostarczone na adres email, który został błędnie podany.

16.  Jeżeli Zamówienie zostanie złożone w czasie krótszym niż na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za czas trwania transakcji i nie bierze odpowiedzialności za nieterminową realizację Zamówienia. W takim wypadku zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety nie przysługuje.

17.  Brak wydrukowanego lub niemożliwego do zweryfikowania z urządzenia mobilnego biletu skutkuje niemożliwością wejścia na wydarzenie.

 

 

§3
Bilety wstępu

 

1.     Do uczestnictwa w wydarzeniu upoważnione są osoby posiadające ważny na to wydarzenie bilet lub zaproszenie.

2.     Bilet / zaproszenie upoważnia do jednorazowego wejścia na wydarzenie.

3.  Osoba korzystająca z biletu / zaproszenia zobowiązuje się, że jeżeli wystąpią u niej objawy zakażenia COVID-19 powstrzyma się od wzięcia udziału w wydarzeniu.

4.     Bilet i zaproszenie nie mogą być używane w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym konkursach i loteriach) ani w żadnych innych celach handlowych bez zgody Fundacji.

5.     Cena biletu sprzedawanego przez Fundację jest zależna od miejsca na Sali. Fundacja nie odpowiada za cenę biletu sprzedawanego przez zewnętrzne Bileterie.

6.     W przypadku sal z miejscami numerowanymi uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zajęcia miejsca wyznaczonego na bilecie / zaproszeniu. W przypadku sal z miejscami nienumerowanymi uczestnik wydarzenia może zająć dowolne miejsce w sektorze odpowiadającym kategorii biletu.

7.     W przypadku sal z miejscami nienumerowanymi Fundacja zastrzega sobie prawo do zarezerwowania i oznaczenia dowolnej liczby miejsc, które postrzegać należy jako wykluczone z użytku dla uczestnika wydarzenia.

8.     Bilet grupowy nie jest dostępny w sprzedaży online i można go nabyć jedynie osobiście w siedzibie fundacji, telefonicznie lub przez wiadomość email.

9.   Fundacja nie prowadzi sprzedaży tzw. Wejściówek (biletów dających prawo wstępu do Sali koncertowej i zajęcia miejsca stojącego, ew. miejsca siedzącego, które pozostaje wolne po rozpoczęciu wydarzenia) na żadne wydarzenie.

 

 

§4
Reklamacje i zwroty

 

1.     Osoby zgłaszające reklamacje proszone są o kontakt email na adres bilety@fabryka-sztuki.com.pl. Na ten adres należy wysłać skan biletów, których reklamacja dotyczy, numer paragonu/faktury lub inny dokument potwierdzający płatność oraz szczegółowy opis problemu. Czas odpowiedzi na reklamację to 14 dni roboczych.

2.    Zwroty biletów możliwe są w przypadku odwołania lub zmiany terminu, godziny (powyżej 1 godziny), lokalizacji wydarzenia lub znacznej zmiany w repertuarze do trzech dni przed terminem wydarzenia. W pozostałych przypadkach nie ma możliwości zwrotu.

3.     Zwrotu dokonuje się w tej samej formie, w jakiej nastąpiła płatność za bilety.

4.     Czas zwrotu kosztów to ok 60 dni.

5.    W przypadku zgubienia biletu Fundacja ma możliwość wydrukowania duplikatu pod warunkiem, że otrzyma dowód zakupu biletu. Można tego dokonać poprzez podanie numeru transakcji, podanie swojego nazwiska lub adresu email użytego podanego przy zakupie.

 

 

§5
Zasady organizacji widowni

 

1.     Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie. Prosimy o przybycie przed koncertem.

2.     Po rozpoczęciu wydarzenia Obsługa Widowni ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli Obsługa Widowni pozwoli osobie spóźnionej wejść na salę powinna ona [osoba spóźniona] zająć pierwsze miejsce z brzegu Sali. Osoba ta może się przesiąść w czasie przerwy w wydarzeniu.

3.     Podczas koncertów prosimy o przestrzeganie zasad grzeczności oraz przyzwoity strój. Stroje wieczorowe są mile widziane, lecz nie wymagane.

4.     Podczas koncertów prosimy o ciszę i powstrzymanie się od rozmów. Prosimy także o pilnowanie swoich podopiecznych oraz opuszczenie miejsca koncertu, jeżeli dziecko zachowuje się głośno i przeszkadza innym.

5.     Zabronione jest rejestrowanie wydarzeń (fotografowanie, filmowanie, nagrywanie) przez słuchaczy. Rejestrowanie wydarzeń wymaga uprzedniej zgody Organizatora

6.     Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i nakaz ich wyłączenia, jak również nakaz wyłączenia sygnałów dźwiękowych innych urządzeń elektronicznych.

7.     Przyprowadzanie zwierząt oraz wnoszenie broni, wskaźników laserowych, środków odurzających oraz alkoholu, a także innych posiłków na teren wydarzenia jest zabronione.

8.     Zabrania się spożywania jakiegokolwiek jedzenia oraz napojów podczas wydarzeń.

9.     W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu posiadaczowi biletu, zażądania, aby posiadacz biletu opuścił teren wydarzenia oraz zastosowania odpowiednich kroków. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji w których uczestnik jest pod wpływem używek (narkotyki, alkohol), zakłóca porządek, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem. W takim przypadku posiadaczowi biletu nie przysługuje rekompensata za bilet.

10.  Posiadacz biletu, który w czasie trwania wydarzenia opuści salę może do niej wrócić za zgodą Obsługi Widowni, lecz powinien usiąść na najbliższym wolnym, wskazanym przez Obsługę miejscu. W tym przypadku nie przysługuje rekompensata za bilet.

11.  Uczestnicy wydarzeń mogą być narażeni na przebywanie w strefie natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych.

12.  Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany terminu, lokalizacji oraz zmiany w repertuarze (programu lub artystów) bez podania przyczyn.

 

 

§6
Dane Osobowe

 

1.     Dane osobowe określone w par.2 ust. 9podlegają ochronie przewidzianej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o przepływie danych), (dalej „RODO”).

2.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach dokonywania rezerwacji i sprzedaży biletów jest Fundacja Fabryka Sztuki w Poznaniu.

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonywania rezerwacji i sprzedaży biletów.

4.     Dane osobowe są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Fundację jest realizowanie statutu instytucji, który przewiduje prowadzenie działań promocyjnych własnych usług na rzecz widzów.

5.     Fundacja nie przekazuje danych do państw trzecich.

6.     Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do przeprowadzenia czynności rezerwacji i sprzedaży biletów oraz związanych z nimi czynnościami dodatkowymi.

7.     Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli będzie to wynikało z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności służbom sanitarnym, zwłaszcza Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w ramach zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Ponadto dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom Fundacji w ramach zawartych przez Fundację umów o współpracy.

8.     Każdy, kto udostępnił swoje dane osobowe na potrzeby rezerwacji lub zakupu biletów, ma prawo do wglądu, sprostowania lub usunięcia swoich danych.

9.     Każdy, kto udostępnił swoje dane osobowe na potrzeby rezerwacji lub zakupu biletów, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe są przetwarzane niewłaściwie.

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości rezerwacji i zakupu biletów.

11.  Na podstawie danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

12.  Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Fundacja na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

13.  Fundacja gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi newslettera. Może ona przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

14.  Ponadto korzystamy z danych dostarczanych przez Google oraz przez Facebook w celach statystycznych oraz zwiększania trafności kierowanych reklam są to dane związane z plikami „cookies” i pozostają anonimowe.

15.  W przypadku marketingu innych wydarzeń oraz przesyłania przez Fundacja Fabryka Sztuki w formie newslettera informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail lub realizacji telemarketingu lub marketingowych wysyłek SMS na podany numer telefonu, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

16.  Mogą Państwo zrezygnować z usług newslettera klikając w link, który jest umieszczony w stopce każdej wiadomości.

17.  W przypadku kontroli ze strony GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji dostępnej na tej stronie i obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.

18.  Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy – do zakończenia korzystania z usług.

 

 

§7
Postanowienia końcowe

 

1.     Fundacja Fabryka Sztuki zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących powszechnie przepisów prawnych i ogólnie przyjętych norm społecznych, w szczególności przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych.

2.     Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Fundację jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku jego osoby (w szczególności fotografowanie, filmowanie) podczas jego pobytu w miejscu i czasie wydarzenia oraz podczas samego wydarzenia. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach Fundacji dla celów promocyjnych, archiwalnych i informacyjnych.

3.     Zakup lub rezerwacja biletów na wydarzenia oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie się do ich stosowania.

4.     Na wszelkie pytania związane z niniejszym regulaminem odpowiada Koordynator działań Fundacji Fabryka Sztuki.